Chính thức áp dụng cách tính lương mới với cán bộ, công chức


Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức sẽ được thực hiện theo Thông tư 04/2019/TT-BNV ban hành ngày 24/5/2019 vừa qua. Cụ thể:

Mức lương hàng tháng = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Mức phụ cấp hàng tháng = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Mức phụ cấp khác = (Lương thực tế + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Mức hoạt động phí của đại biểu Hội đồng nhân dân = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí
Chính thức áp dụng cách tính lương mới với cán bộ, công chức Chính thức áp dụng cách tính lương mới với cán bộ, công chức Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on July 15, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.