Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Hải Phòng chuẩn và mới nhất

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại Hải Phòng được căn cứ theo Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND.

Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Hải Phòng chuẩn và mới nhất
Theo đó, Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở theo quy định tại khoản 2 Điều 143, khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai 2013 được quy định cụ thể như sau:

Các thửa đất hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ hai điều kiện sau:

- Đối với khu vực đô thị (các phường thuộc quận và thị trấn thuộc huyện): phần diện tích được tách thửa đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy hoạch, cạnh nhỏ nhất của thửa đất phải ≥ 3,0m và đảm bảo tổng diện tích thửa đất ≥ 30,0 m2.

- Đối với các khu dân cư thuộc các xã trên địa bàn các huyện: diện tích tách thửa không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mức giao đất ở mới.

Đối với các trường hợp khi chia, tách thửa đất mà hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông sử dụng chung phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5 m và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng riêng phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định trên.

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không đảm bảo các quy định trên nhưng có thể hợp với thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện quy định trên thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền, sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa mà không đảm bảo các điều kiện quy định trên thì không được phép tách thửa

Các trường hợp không được phép tách thửa

- Thửa đất nằm trong các dự án nhà ở thương mại theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thửa đất gắn liền với nhà thuộc sở hữu nhà nước đã bán theo quy định nhưng nằm trong danh mục các công trình phải bảo tồn, tôn tạo theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

- Các thửa đất thuộc diện giao đất ở mới cho hộ gia đình cá nhân làm nhà ở theo quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

Quy định tại khoản 3 Điều này không áp dụng cho các trường hợp sau:

- Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần đất.

- Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

Không cấp Giấy chứng nhận, không làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định trên (trừ các trường hợp nêu tại khoản 4, khoản 5 Điều này).

Cơ quan Công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã không làm thủ tục công chứng, chứng thực việc chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định trên (trừ các trường hợp nêu tại khoản 4, khoản 5 Điều này).

Hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở

Hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình cá nhân tự xây dựng nhà ở tại khoản 2 Điều 143, khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai 2013, được quy định cụ thể như sau:

Hạn mức quy định cụ thể đối với từng khu vực:

STT
Khu vực
Diện tích tối thiểu
Diện tích tối đa
I
Khu vực đô thị


1
Các phường
50 m2/hộ
100 m2/hộ
2
Các thị trấn
60 m2/hộ
120 m2/hộ
II
Khu vực nông thôn


1
Tại huyện Bạch Long Vỹ
50 m2/hộ
100 m2/hộ
2
Các xã trên địa bàn các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Cát Hải.
100 m2/hộ
200 m2/hộ

Hạn mức đất ở được áp dụng cho mục đích sau: giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở; cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để tự xây dựng nhà ở.

Hạn mức đất ở quy định tại Điều này không áp dụng cho trường hợp tại các dự án nhà ở thương mại theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về pháp luật nhà ở.
Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Hải Phòng chuẩn và mới nhất Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Hải Phòng chuẩn và mới nhất Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on June 13, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.