Ai được tăng lương nhiều nhất từ 1/7/2019?

Theo thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được tăng lương.

Vậy ai sẽ được tăng lương nhiều nhất?

Hiện nay, mức lương được tính theo công thức: mức lương từ ngày1/7 = lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số hiện hưởng

Như vậy, đối tượng nào có hệ số lương càng cao, mức lương cũng sẽ tăng cao tương ứng.

Cán bộ lãnh đạo Nhà nước

Theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, Chủ tịch nước hiện đang giữ hệ số lương 13,0 - cũng là hệ số lương cao nhất trong tất cả chức danh lãnh đạo.

- Mức lương trước 1/7/2019: 1,39 triệu đồng x 13 = 18,07 triệu đồng/tháng

Nếu áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 từ 1/7 này vào bảng lương chức vụ theo nghị quyết 730/2004 của UB Thường vụ QH khoá 11 thì lương của các chức danh lãnh đạo cụ thể:

Chức danh lãnh đạo 1 bậc lương:


Chức danh lãnh đạo 2 bậc lương:


Công chức trong cơ quan Nhà nước

Lương của công chức được tính dựa vào Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, hệ số lương cao nhất là 8,0 (bậc 6, công chức loại A3, nhóm 1).

Đối tượng công chức có thể giữ bậc lương này là: Chuyên viên cao cấp; Thanh tra viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thuế; Kiểm toán viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; Kiểm tra viên cao cấp hải quan; Thẩm kế viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thị trường.

- Mức lương trước 1/7/2019 là: 1,39 triệu đồng x 8 = 11,12 triệu đồng/tháng

- Mức lương từ 1/7/2019 là: 1,49 triệu đồng x 8 = 11,92 triệu đồng/tháng (tăng 800.000 đồng/tháng).

Mức lương cụ thể của cán bộ, công chức từ 1/7/2019 xem tại đây!

Giáo viên, giảng viên trong các trường công lập

Theo Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, hệ số lương cao nhất của giảng viên là 8,0 (bậc 6, viên chức loại A3, nhóm 1) áp dụng đối với: Giáo sư và giảng viên cao cấp.

- Mức lương trước 1/7/2019 là: 1,39 triệu đồng x 8 = 11,12 triệu đồng/tháng

- Mức lương từ 1/7/2019 là: 1,49 triệu đồng x 8 = 11,92 triệu đồng/tháng (tăng 800.000 đồng/tháng).

Cũng theo Bảng lương trên, hệ số lương cao nhất của giáo viên là 6,38 (bậc 6, viên chức loại A2, nhóm 2) có thể áp dụng đối với: Giáo viên trung học cao cấp.

- Mức lương trước ngày 1/7/2019 là: 1,39 triệu đồng x 6,38 = 8.868.200 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 1/7/2019 là: 1.49 triệu đồng x 6,38 = 9.506.200 đồng/tháng (tăng 638.000 đồng/tháng).

Bác sĩ trong các bệnh viện công lập

Theo Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, hệ số lương cao nhất của bác sĩ là 8,0 (bậc 6). Hệ số lương này áp dụng với bác sĩ cao cấp.

- Mức lương trước 1/7/2019 là: 1,39 triệu đồng x 8 = 11,12 triệu đồng/tháng

- Mức lương từ 1/7/2019 là: 1,49 triệu đồng x 8 = 11,92 triệu đồng/tháng (tăng 800.000 đồng/tháng).

Cụ thể các bậc lương của bác sĩ được tính như sau: 

BẢNG LƯƠNG BÁC SĨ CAO CẤP
Đơn vị: 1000 đồng

Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Hệ số lương
6,2
6,56
6,92
7,28
7,64
8,0
Mức lương đến 30/6/2019
8,618
9,1184
9,6188
10,1192
10,6196
11,12
Mức lương từ 1/7/2019
9,238
9,7744
10,3108
10,8472
11,3836
11,92

BẢNG LƯƠNG BÁC SĨ CHÍNH
Đơn vị: 1000 đồng

Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Bậc 7
Bậc 8
Hệ số lương
4,4
4,74
5,08
5,42
5,76
6,1
6,44
6,78
Mức lương đến 30/6/2019
6,116
6,5886
7,0612
7,5338
8,0064
8,479
8,9516
9,4242
Mức lương từ 1/7/2019
6,556
7,0626
7,5692
8,0758
8,5824
9,089
9,5956
10,1022
  

BẢNG LƯƠNG BÁC SĨ
Đơn vị: 1000 đồng

Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Bậc 7
Bậc 8
Bậc 9
Hệ số lương
2,34
2,67
3
3,33
3,66
3,99
4,32
4,65
4,98
Mức lương đến 30/6/2019
3,2526
3,7113
4,17
4,6287
5,0874
5,5461
6,0048
6,4635
6,9222
Mức lương từ 1/7/2019
3,4866
3,9783
4,47
4,9617
5,4534
5,9451
6,4368
6,9136
7,4202

Sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan công an

Căn cứ Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan công an kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, người giữ hệ số lương cao nhất hiện nay là Đại tướng – hệ số 10,4.

- Mức lương trước 1/7/2019 là: 1,39 triệu đồng x 10, 4 = 14,456 triệu đồng/tháng

Áp dụng công thức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng, từ 1/7 này, lương của tướng quân đội và công an có mức lương cụ thể:


Theo nghị định 17/2013 sửa đổi nghị định 204/2004, bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân: cấp bậc quân hàm đại tướng có hệ số lương 11,00; thượng tướng có hệ số 10,40; trung tướng có hệ số 9,80; còn hệ số lương của thiếu tướng là 9,20.

Thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng và đại tướng là 4 năm.


Ngoài mức lương này, mỗi vị trí, chức danh, lĩnh vực sẽ kèm theo một số phụ cấp như: phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc…

Ai được tăng lương nhiều nhất từ 1/7/2019? Ai được tăng lương nhiều nhất từ 1/7/2019? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on June 15, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.