Bộ luật Dân sự 2015, Luật 91/2015/QH13

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).Bộ luật Dân sự 2015, Luật 91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự 2015, Luật 91/2015/QH13 Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on December 21, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.